• Luật hành chính Việt Nam

  Luật hành chính Việt Nam

  Please purchase a personal license. LU T HÀNH CHÍNH VI T NAM ThS. Nguy n Thu Ba Khoa Lu t i h c KTQD email: bgtb@hn.vnn.vn 1 .N i dung chương 5 I. KHÁI NI M CHUNG V LU T HÀNH CHÍNH II. CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C III. TH T C HÀNH CHÍNH VÀ VĂN B N HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C IV. QUY CH PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH C A CÁN B CÔNG CH C V. QUY CH PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH I V I CÁC T CH C XÃ H I, CÔNG DÂN, NGƯ I NƯ C NGOÀI, NGƯ I...

   58 p ktktlaocai 06/09/2013 354 1

 • Luật hành chính

  Luật hành chính

  Những vấn đề chung của Luật Hành chính - Nguyên tắc, hình thức, phương pháp QLHCNN - Quyết định, thủ tục hành chính. - Cơ quan hành chính nhà nước. - Xử lý vi phạm hành chính. Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức; các tổ chức xã hội và cá nhân. Bảo đảm pháp chế trong QLHCNN

   20 p ktktlaocai 06/09/2013 326 1

 • CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH – THƯƠNG MẠI

  CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH – THƯƠNG MẠI

  Tranh chấp kinh doanh – thương mại là gì? Tranh chấp kinh doanh là những mâu thuẫn (bất đồng hay xung đột) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh. ●Tranh chấp thương mại là tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại. ●Hoạt động TM là việc thực hiện một hay nhiều hành vi TM của cá nhân, tổ chức...

   52 p ktktlaocai 05/09/2013 251 2

 • Pháp luật về hợp đồng thương mại

  Pháp luật về hợp đồng thương mại

  Hình thức của quan hệ phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu là hợp đồng. Vậy. Hợp đồng là gì? Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. (Điều 388 BLDS)

   97 p ktktlaocai 05/09/2013 247 2

 • Pháp luật về phá sản doanh nghiệp

  Pháp luật về phá sản doanh nghiệp

  Theo ngôn ngữ chung ở nhiều quốc gia, thuật ngữ “phá sản” đều được sử dụng để diễn tả tình trạng khó khăn về tài chính của một chủ doanh nghiệp mà biểu hiện cụ thể của tình trạng đó là sự mất khả năng thanh toán nợ đến hạn. Ở Việt Nam, cùng với thuật ngữ “phá sản” thì người ta còn dùng các từ: “khuynh gia, bại sản”,...

   72 p ktktlaocai 05/09/2013 191 1

 • Pháp luật về hợp tác xã

  Pháp luật về hợp tác xã

  Hợp tác xã là một loại hình kinh tế tập thể đã xuất hiện và tồn tại từ lâu ở nước ta. Trong quá trình phát triển hợp tác xã đã luôn tự đổi mới mình để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế đất nước trên cơ sở các qui định của Nhà nước. Đây là hình thức kinh tế thuộc sở hữu tập thể được Đảng và Nhà...

   36 p ktktlaocai 05/09/2013 231 1

 • Pháp luật về công ty hợp danh

  Pháp luật về công ty hợp danh

  * Hội đồng thành viên: - Bao gồm tất cả thành viên - Là Cơ quan quyết định cao nhất của Cty - Hoạt động theo chế độ tập thể, không thường xuyên - Họp ít nhất mỗi năm một lần - Hội đồng thành viên có thể được triệu tập họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên (nhóm thành viên) sở hữu trên...

   25 p ktktlaocai 05/09/2013 284 1

 • Luật kinh tế

  Luật kinh tế

  Cung cấp cho người học những vấn đề lý luận và thực tiễn về Luật Hiến pháp. Tập trung các chuyên đề: Những vấn đề chung về LHP Chế độ chính trị, Chế độ kinh tế, Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

   39 p ktktlaocai 05/09/2013 243 1

 • Luật hành chính

  Luật hành chính

  Những vấn đề chung của Luật Hành chính - Nguyên tắc, hình thức, phương pháp QLHCNN - Quyết định, thủ tục hành chính. - Cơ quan hành chính nhà nước. - Xử lý vi phạm hành chính. Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức; các tổ chức xã hội và cá nhân. Bảo đảm pháp chế trong QLHCNN

   20 p ktktlaocai 05/09/2013 272 1

 • Pháp luật về đầu tư

  Pháp luật về đầu tư

  - Thông thường: bỏ nhân lực, vật lực, tài lực vào công việc dựa trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế xã hội. - Kinh tế: hoạt động sử dụng các nguồn lực hiện tại nhằm đem lại cho nền kinh tế những hiệu quả trong tương lai lớn hơn nguồn lực đã sử dụng. Đầu tư không thể thiếu đối với nền kinh tế. Các nguồn lực đầu tư có thể:...

   53 p ktktlaocai 05/09/2013 277 1

 • Bộ máy nhà nước

  Bộ máy nhà nước

  Cơ quan nhà nước là tổ chức được thành lập và hoạt động theo những nguyên tắc và trình tự nhất định theo quy định của pháp luật, có cơ cấu tổ chức nhất định và được giao thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn nhất định được quy định trong các văn bản pháp luật để thực hiện một phần chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

   46 p ktktlaocai 05/09/2013 310 1

 • Viện kiểm soát nhân dân

  Viện kiểm soát nhân dân

  ”Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong phạm vi trách nhiệm do luật định”.

   37 p ktktlaocai 05/09/2013 259 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số