Vấn đàm trong Công tác Xã hội - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

Tài liệu "Vấn đàm trong Công tác Xã hội" trình bày những kiến thức tổng quan về vấn đàm và những kỹ năng phục vụ cho hoạt động vấn đàm. Tài liệu này hữu ích với các bạn thuộc chuyên ngành Công tác Xã hội.