TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ KINH TẾ ĐỊA LÝ VIỆT NAM

ĐLKT là một môn Khoa Học Xã Hội, KHKT có đối tượng nghiên cứu: a. Các hệ thống dân cư-kinh tế-xã hội b. Các lãnh thổ, các ngành sản xuất, dân cư-xã hội c. Mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội trên lãnh thổ d. Các hệ thống tự nhiên dân cư-kinh tế-xã hội trên lãnh thổ

Câu 2. Khoa học địa lý kinh tế có mối quan hệ với: a. Nhiều ngành khoa học khác b. Các ngành khoa học địa lý c. Trong hệ thống khoa học địa lý d. Các ngành khoa học kinh tế Câu 3. Đối tượng nghiên cứu của địa lý kinh tế là: a. Chung với địa lý tự nhiên b. Các hiện tượng kinh tế xã hội c. Chung với khoa học kinh tế d. Các hiện tượng phân bố sản xuất