TOEFL GRAMMAR

1.1 Danh từ đếm được và không đếm được.
1.2 Quán từ a (an) và the
1.3 Cách sử dụng Other và another.
1.4 Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few
1.5 Sở hữu cách
1.6 Some, any

2. Động từ ( verb)
2.1 Hiện tại (present)
2.1.1 Hiệntại đơn giản (simple present)
2.1.2 Hiện tại tiếp diễn (present progressive)
2.1.3 Present perfect ( hiện tại hoàn thành)
2.1.4 Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ( preset perfect progressive)