TIẾNG TRUNG CƠ BẢN

Từ dùng biểu thị người hay sự vật gọi là danh từ. Nói chung ở trước danh từ ta có thể thêm vào số
từ hay lượng từ nhưng danh từ không thể nhận phó từ làm bổ nghĩa. Một số ít danh từ đơn âm tiết có
thể trùng lặp để diễn tả ý «từng/mỗi».