Luật hành chính Việt Nam

Please purchase a personal license.

LU T HÀNH CHÍNH VI T NAM
ThS. Nguy n Thu Ba Khoa Lu t i h c KTQD
email: bgtb@hn.vnn.vn

1

.N i dung chương 5
I. KHÁI NI M CHUNG V LU T HÀNH CHÍNH II. CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C III. TH T C HÀNH CHÍNH VÀ VĂN B N HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C IV. QUY CH PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH C A CÁN B CÔNG CH C V. QUY CH PHÁP LÝ HÀNH CHÍNH I V I CÁC T CH C XÃ H I, CÔNG DÂN, NGƯ I NƯ C NGOÀI, NGƯ I KHÔNG QU C T CH VI. TRÁCH NHI M HÀNH CHÍNH VII. CH PHÁP LÝ V VI C GI I QUY T CÁC KHI U N I T CÁO VIII. CH GI I QUY T CÁC V ÁN HÀNH CHÍNH.

2

.I. KHÁI NI M CHUNG V LU T HÀNH CHÍNH

i tư ng và phương pháp đi u ch nh c a lu t hành chính H th ng lu t hành chính Quan h pháp lu t hành chính.

3

.i tư ng i u ch nh

Là các quan h xã h i phát sinh trong quá trình th c hi n ho t đ ng ch p hành và đi u hành c a các cơ quan nhà nư c đ i v i m i lĩnh v c c a đ i s ng xã h i.

4

.Các nhóm quan h xã h i thu c i tư ng i u ch nh c a Lu t hành chính
Các quan h xã h i mà lu t hành chính i u ch nh có th chia thành b n nhóm sau ây: Th nh t, các quan h xã h i phát sinh trong quá trình th c hi n các ho t ng ch p hành và i u hành c a các cơ quan qu n lý nhà nư c. Th hai, các quan h hình thành trong ho t ng t ch c và công tác n i b c a các cơ quan qu n lý nhà nư c. Th ba, nh ng quan h xã h i mang tính ch t ch p hành và i u hành phát sinh trong ho t ng t ch c và công tác n i b c a các cơ quan ki m sát, cơ quan xét x , cơ quan quy n l c nhà nư c. Th tư, nh ng quan h xã h i mang tính ch t ch p hành và i u hành phát sinh trong ho t ng c a các cơ quan nhà nư c không thu c h th ng cơ quan qu n lý và ho t ng c a các t ch c chính tr - xã h i khi các ch th này ư c trao quy n th c hi n m t s ch c năng qu n lý nhà nư c c th .
5

.