Luật hành chính

Những vấn đề chung của
Luật Hành chính
- Nguyên tắc, hình thức, phương pháp
QLHCNN
- Quyết định, thủ tục hành chính.
- Cơ quan hành chính nhà nước.
- Xử lý vi phạm hành chính.
Quy chế pháp lý hành chính
của cán bộ, công chức;
các tổ chức xã hội và cá nhân.
Bảo đảm pháp chế trong QLHCNN