Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam

Nghiên cứu sự hình thành, vận hành và phát triển của xã hội loài người thời đã qua
Sử là sách không những chỉ để ghi chép những công việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy xét việc gốc ngọn, tìm tòi cái căn nguyên những công việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận hội trị loạn của một nước, những trình độ tiến hoá của một dân tộc.