HƯỚNG DẪN MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG MICROSOFT POWER POINT

Tôi xin ghi lại các kinh nghiệm của bản thân thành tài liệu này. Nó
không phải là việc làm mang tính thương mại hay mang tính thiết
kế giáo trình mà chỉ đơn thuần là chia sẻ kinh nghiệm với các
thầy cô. Vì vậy với những kinh nghiệm này không thể nói là đã
hoàn thiện, đã đầy đủ cho nên các thầy cô có thể tham khảo thêm
ở các tài liệu khác trong quá trình nghiên cứu nhằm tăng kỹ năng
cho mình về Power Point