Giới thiệu Nghề Công tác Xã hội - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

Tài liệu "Giới thiệu Nghề Công tác Xã hội" giúp các bạn biết được: mục đích, chức năng, vai trò của Công tác Xã hội; triết lý, giá trị, nguyên tắc đạo đức nghề Công tác Xã hội; các lĩnh vực hoạt động của Công tác Xã hội.