Giáo trình: Lịch sử tư tưởng Việt Nam

Tư tương triêt́ hoc̣ xuât́ hiện sơm nhất trong lịch sư nhân loại khoảng tư
thế kỷ XXX tcn.
Triết học ra đơi vơi tư duy khái quát, trưu tương về thế giơi và tồn tại
thành nhưng hệ thôń g vơi tư cać h là tư duy phổ biêń cuả nhân loaị thì chỉ băt́
đầu tư thế kỷ VI tcn. Lúc này trên thế giơi đã có 3 trung tâm triết học lơn là
Âń Đô,̣ Trung Quốc và Hy-La cổ đại.
Dù diễn đạt khác nhau ơ phương Đông và phương Tây, nhưng ngươi
xưa tưng điṇ h nghiã triêt́ hoc̣ là “tri”́ . Tưc sư hiêủ biêt́ uyên thâm về môṭ liñ h
vưc nhất định nào đó của thế giới.