Giáo án vật lý trung học phổ thông

Hiểu các khái niệm toạ độ góc, vận tốc góc, phương trình động học của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.Biết cách xây dựng và vẽ đồ thị các phương trình chuyển động đều và quay biến đổi đều trong hệ tọa độ. Nắm vững các công thức liên hệ giữa vận tốc goác và vận tốc dài, gia tốc góc và gia tốc dài...