Ebook Tin học văn phòng 2010: Tự học Microsoft Excel 2010 (Phần 1) - NXB Văn hóa Thông tin

"Ebook Tin học văn phòng 2010: Tự học Microsoft Excel 2010 (Phần 1)" giúp các bạn nắm được những nét khái quát trong phần mềm Microsoft Excel 2010 như: những nét mới trong Microsoft Excel 2010, thao tác với bảng tính, làm việc với dữ liệu trên Excel, công thức và hàm trong Excel 2010.