Ebook MARC 21 rút gọn cho dữ liệu thư mục - ThS. cao Minh Kiểm (chủ biên)

Nội dung cuốn "MARC 21 rút gọn cho dữ liệu thư mục: Hướng dẫn sử dụng" quy định các mã và các quy ước thường xuyên được sử dụng (như nhãn trường, chỉ thị, trường con, các giá trị dạng mã) cho các yếu tố dữ liệu trong các biểu ghi thư mục theo MARC. Tài liệu này được biên soạn cho những người tham gia vào việc tạo ra và cập nhật các biểu ghi thư mục cũng như cho những người tham gia vào việc thiết kế và duy trì những hệ thống trao đổi và xử lý biểu ghi thư mục.