Ebook Khoa học, công nghệ và phát triển tri thức: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

Ebook Khoa học, công nghệ và phát triển tri thức: Phần 2 - Phát triển kinh tế đề cập đến những chủ đề lớn đang được tranh luận như toàn cầu hóa, kinh tế mới, cải tiến kỹ thuật, phát triển bền vững, phát triển kinh tế. Mời bạn đọc đón đọc 2 phần của cuốn sách.