Ebook Khoa học, công nghệ và phát triển tri thức: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

Ebook Khoa học, công nghệ và phát triển tri thức tập trung phân tích những tiến bộ to lớn của khoa học và công nghệ trong thế kỉ qua và những thời cơ thách thức mà các ngành khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế, năng lực và tin học... phải đối mặt trong thế kỉ XXI. Phần 1 cuốn sách gồm các thành tựu về khoa học và công nghệ.