Dự báo thủy văn biển

Phục vụ khí tượng thủy văn cho các lĩnh vực có liên quan đến biển của kinh tế là nhiệm vụ cơ bản của công tác phục vụ dự báo biển mà lịch sử phát triển của nó luôn luôn gắn liền với những hoạt động của con người. Với sự phát triển của hàng hải, xây dựng thủy công trình ở biển, những đòi hỏi về phục vụ thủy văn cho các cơ sở kinh tế như các tài liệu tổng quan, những thông tin và dự báo thủy văn càng ngày càng tăng và thay đổi về nội dung, chất lượng và hình thức.