ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên
trường Đại học Y Khoa Huế về “Đại cương Lịch sử triết học”, theo
sự phân công của Bộ môn Triết học, Khoa Mác - Lênin, Trường Đại
học Khoa học Huế, từ tháng 10/2001 chúng tôi biên soạn và cho ra mắt
các cuốn “Đại cương Lịch sử Triết học Phương Đông và Việt Nam”.
Cuốn “Đại cương Lịch sử Triết học” ra mắt bạn đọc lần này có kế
thừa, bổ sung và sửa chữa đầy đủ hơn lần trước.
Do soạn giảng cho chương trình 30 tiết, nên chúng tôi chỉ giới
thiệu các đặc điểm cơ bản của Triết học phương Tây qua các thời kỳ,
triết học Trung Quốc cổ đại và triết học Ấn Độ cổ trung đại, cũng như
chỉ giới thiệu các đặc điểm cơ bản của Lịch sử tư tưởng Việt Nam qua
các thời kỳ lịch sử, mà không giới thiệu tất cả các nội dung thuộc về
Lịch sử triết học.