CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN NỘI BỘ VÀ VĂN BẢN MẬT

Văn bản nội bộ là các văn bản do
chính cơ quan, đơn vị trong cơ quan
ban hành, gửi cho các đơn vị trong
nội bộ nhằm ghi lại, truyền đạt
thông tin nội bộ và để trao đổi công
việc.Phân loại: Quyết định nhân sự, chỉ
thị, thông báo, giấy mời, sổ sao văn
bản…
- Yêu cầu: giải quyết nhanh chóng,
đúng thủ tục.