Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước

Thể chế Nhà nước là các quy định chung
do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp,
Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở
pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ
máy nhà nước để thực hiện quản lý xã
hội.Thể chế hành chính nhà nước là các quy định
chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp,
Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý
cho tổ chức và hoạt động của bộ máy hành
chính nhà nước để thực hiện quản lý xã hội.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)