BIỆN PHÁP THI CÔNG DẦM DỰ ỨNG LỰC CĂNG SAU

Phương pháp thi công này mô tả các quy trình thi công bê tông dự ứng lực căng sau trong dầm sàn
của công ty NAMCONG POST-TENSIONING, bao gồm lắp đặt đường cáp, kéo căng cáp và bơm
vữa cho đường cáp.
Quy trình lắp đặt cáp, kéo căng và bơm vữa cho đường cáp phải tuân theo các mô tả trong tài liệu
Biện Pháp Thi Công này và trên các bản vẽ thi công.