Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 3


Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 3: Công tác lưu trữ dành cho các bạn sinh viên tham khảo. Lưu trữ học là bộ môn khoa học thuộc phạm trù của KHXH.