Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 2

Bài giảng Nhập môn lưu trữ học (TS. Nguyễn Lệ Nhung) - Chương 2: Khái quát chung về công tác lưu trữ dành cho các bạn sinh viên tham khảo. Lưu trữ học là bộ môn khoa học thuộc phạm trù của KHXH.