Bài giảng môn học Khoa học giao tiếp - Th.S. Nguyễn Ngọc Lâm

Sách bài giảng môn học khoa học giao tiếp nằm trong chương trình đào tạo từ xa của ngành công tác xã hội và xã hội học do thạc sĩ Nguyễn Ngọc Lâm biên soạn. Môn học cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về lý thuyết truyền thông và giao tiếp, vai trò và ý nghĩa của truyền thông và giao tiếp trong đời sống xã hội nói chung và trong công tác xã hội cũng như phát triển cộng đồng nói riêng. Thông qua môn học này, sinh viên sẽ nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của truyền thông và giao tiếp đồng thời đạt được một số kỹ năng nhằm giúp truyền thông và giao tiếp đạt hiệu quả trong hoạt động xã hội và thực thi nghề nghiệp.