BÀI GIẢNG CƠ HỌC KẾT CẤU

Cơ học kết cấu (CHKC) là môn khoa học Lý thuyết
– Thực nghiệm trình bày các phương pháp tính
toán kết cấu về độ bền, độ cứng và độ ổn định do
các nguyên nhân khác nhau: tải trọng, nhiệt độ,
lún, chế tạo không chính xác.Lý thuyết – Thực nghiệm:
Lý thuyết (LT): dự báo khả
năng làm việc của kết cấu.
Thực nghiệm (TN): phát
hiện tính chất vật liệu và kiểm
tra lý thuyết.